Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 07 2015

ZanimOdejde
2416 ed37
Reposted fromwitamwitam witamwitam

December 16 2014

ZanimOdejde
zazwyczaj jest tak, że ubiegamy o się względy osoby, która ma nas w dupie.
— smutna prawda
Reposted bykinufa kinufa

November 29 2014

ZanimOdejde
2996 7bb6
Reposted fromShini Shini
ZanimOdejde
3991 a0c7 500
Reposted frombittersweetme bittersweetme

October 03 2014

ZanimOdejde
5348 2d7b
Reposted frombukoz bukoz
ZanimOdejde
Nigdzie nie jesteśmy bardziej samotni, niż leżąc w łóżku, z naszymi tajemnicami i wewnętrznym głosem, którym żegnamy lub przeklinamy mijający dzień.
— Jonathan Carroll
Reposted frommodiglovinne modiglovinne
ZanimOdejde
żyjmy osobno i łapmy szczęście.
— TMK aka Piekielny - Zadzwon do mnie za kilka lat
Reposted fromyoursmileee yoursmileee
ZanimOdejde
Wyjechać, zacząć od nowa. Wszystko.
— ZanimOdejde.soup.io
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl